Birimimiz, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’nın mevzuatı ile belirlenmiş bulunan “stratejik yönetim ve planlama”, “performans ve kalite ölçütleri geliştirme” “yönetim bilgi sistemi” fonksiyonları kapsamında faaliyet göstermekte ve şu görevleri yürütmektedir:

Stratejik yönetim ve planlama fonksiyonu kapsamında;

 • Üniversitenin stratejik planlama çalışmalarına yönelik bir hazırlık programı oluşturmak,
 • Stratejik planlama sürecinde ihtiyaç duyulacak eğitim ve danışmanlık hizmetlerini vermek veya verilmesini sağlamak
 • Stratejik planlama çalışmalarını koordine etmek
 • Stratejik planlamaya ilişkin diğer destek hizmetlerini yürütmek
 • İdare faaliyet raporunu hazırlamak
 • Üniversitenin misyonunun belirlenmesi çalışmalarını yürütmek
 • Üniversitenin görev alanına giren konularda hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek
 • Yeni hizmet fırsatlarını belirlemek, etkililik ve verimliliği önleyen tehditlere tedbirler almak
 • Kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve yararlanıcı memnuniyetini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak
 • Üniversitenin üstünlük ve zayıflıklarını tespit etmek
 • Üniversitenin görev alanıyla ilgili araştırma-geliştirme faaliyetlerini yürütmek
 • Üniversite faaliyetleri ile ilgili bilgi ve verileri toplamak, tasnif etmek, analiz etmek

 

Performans ve kalite ölçütleri geliştirme fonksiyonu kapsamında;

 • Üniversitenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek
 • Üniversitenin yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak
 • Üniversitenin ve/veya birimlerin belirlenen performans ve kalite ölçütlerine uyumunu değerlendirmek ve değerlendirme sonuçlarını üst yöneticiye sunmak

 

Yönetim bilgi sistemi fonksiyonu kapsamında;

 • Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri varsa ilgili birimlerle işbirliği içinde yerine getirmek
 • Yönetim bilgi sisteminin geliştirilmesi çalışmalarını yürütmek
 • İstatistiki kayıt ve kalite kontrol işlemlerini yapmak

Başa Dön