Birimin Görevleri

Birimimiz, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’nın mevzuatı ile belirlenmiş bulunan “stratejik yönetim ve planlama”, “performans ve kalite ölçütleri geliştirme” “yönetim bilgi sistemi” fonksiyonları kapsamında faaliyet göstermekte ve şu görevleri yürütmektedir:

Stratejik yönetim ve planlama fonksiyonu kapsamında;

 • Üniversitenin stratejik planlama çalışmalarına yönelik bir hazırlık programı oluşturmak,
 • Stratejik planlama sürecinde ihtiyaç duyulacak eğitim ve danışmanlık hizmetlerini vermek veya verilmesini sağlamak
 • Stratejik planlama çalışmalarını koordine etmek
 • Stratejik planlamaya ilişkin diğer destek hizmetlerini yürütmek
 • İdare faaliyet raporunu hazırlamak
 • Üniversitenin misyonunun belirlenmesi çalışmalarını yürütmek
 • Üniversitenin görev alanına giren konularda hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek
 • Yeni hizmet fırsatlarını belirlemek, etkililik ve verimliliği önleyen tehditlere tedbirler almak
 • Kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve yararlanıcı memnuniyetini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak
 • Üniversitenin üstünlük ve zayıflıklarını tespit etmek
 • Üniversitenin görev alanıyla ilgili araştırma-geliştirme faaliyetlerini yürütmek
 • Üniversite faaliyetleri ile ilgili bilgi ve verileri toplamak, tasnif etmek, analiz etmek

 

Performans ve kalite ölçütleri geliştirme fonksiyonu kapsamında;

 • Üniversitenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek
 • Üniversitenin yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak
 • Üniversitenin ve/veya birimlerin belirlenen performans ve kalite ölçütlerine uyumunu değerlendirmek ve değerlendirme sonuçlarını üst yöneticiye sunmak

 

Yönetim bilgi sistemi fonksiyonu kapsamında;

 • Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri varsa ilgili birimlerle işbirliği içinde yerine getirmek
 • Yönetim bilgi sisteminin geliştirilmesi çalışmalarını yürütmek
 • İstatistiki kayıt ve kalite kontrol işlemlerini yapmak

Başa Dön