İç Kontrol Biriminin Görevleri Nelerdir?

                                                                                                                                                                                                                                      İÇ KONTROL BİRİMİNİN GÖREVLERİ

 • Ön mali kontrol görevini yürütmek, ön mali kontrole tabi tutulacak mali karar ve işlemlerin belirlenmesine yönelik çalışmalar yapmak
 • Ön mali kontrol sisteminin etkililiğini arttırıcı öneriler geliştirmek
 • İç kontrol düzenlemeleri ve iç kontrol sisteminin işleyişini, yöneticilerin görüşü, kişi ve/veya idarelerin talep ve şikâyetleri ile iç ve dış denetim sonucunda düzenlenen raporları dikkate alarak yılda en az bir kez değerlendirmeye tabi tutmak ve alınması gerekli önlemler konusunda çalışmalar yapmak
 • Üniversitenin risk analizi çalışmalarına katkıda bulunmak
 • İç ve dış denetim raporlarını izlemek
 • Kamu mali yönetimiyle ilgili mevcut mevzuatı gözden geçirmek, uygulanmasında ortaya çıkan sorunların giderilmesi amacıyla yapılacak çalışmalara katılmak
 • Üniversitenin iç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması, izlenmesi ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak ve harcama birimlerinde yapılacak çalışmaların koordinasyonunu sağlamak
 • Üniversitenin görev alanına giren konularda standartlar hazırlamak
 • Üniversitemiz iç kontrol sisteminin etkin bir şekilde kurulması ve uygulanmasının sağlanması amacıyla, Kurum Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planının hazırlanması ve uygulanması çalışmalarını koordine etmek
 • Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı kapsamında İç Kontrol Sistemine yönelik eğitim ve seminerler düzenlemek
 • Eylem Planı uygulamaları hakkında üst yönetici ve harcama yetkililerine danışmanlık yapmak
 • Eylem Planı Gerçekleşme Sonuçları Raporunu hazırlayarak Üst Yöneticiye sunmak
 • İKS izleme ve değerlendirme faaliyetlerini gerçekleştirmek
 • Amaçlar ile sonuçlar arasındaki farklılığı giderici ve etkililiği arttırıcı tedbirler önermek
 • Daire Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak
 • Alanında gerekli yönetim bilgi sistemlerini tasarlamak, geliştirmek, güvenliğini sağlamak, güncelleştirmek, diğer yönetim bilgi sistemleri ile entegrasyonunu sağlamak

Başa Dön