İç Kontrolün Amacı Nedir

 İç kontrolün amacı;

a)         Kamu gelir, gider, varlık ve yükümlülük-lerinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yönetilmesini,

b)         Kamu idarelerinin kanunlara ve diğer dü-zenlemelere uygun olarak faaliyet göstermesini,

c)         Her türlü mali karar ve işlemlerde usulsüz-lük ve yolsuzluğun önlenmesini,

d)         Karar oluşturmak ve izlemek için düzenli, zamanında ve güvenilir rapor ve bilgi edinilme-sini,

e)         Varlıkların kötüye kullanılması ve israfını önlemek ve kayıplara karşı korunmasını,

sağlamaktır.


Başa Dön